Black female nurse pointing at screen of interpretation machine

Interpreter services

We speak your language

Good communication is important when it comes to your health. We believe that people from different cultures, speaking different languages, deserve to understand their care. Our interpreter services can help you talk with your doctors and nurses in your own language.

All interpreter services are free. See our interpreter services policy below.

Languages we speak

  • 210, including American Sign Language (ASL)
  • Different languages and dialects are accessible 24 hours each day

We provide interpreter services

  • In person
  • By live video through our Martti devices
  • Over the phone

We also have some medical documents, letters, and brochures available in different languages.

Our Martti interpreter services use only certified medical interpreters. They’re 100% dedicated to healthcare, so they know how to talk to you, in your language, about your medical care.

You will feel confident that at Martin Luther King, Jr. Community Hospital, we understand you.

Interpreter services policy

Read more detail about the types of interpreter and translation services we have available at our hospital.

Interpreter services policy
– EN
Servicios de intérpretes
– ES

Access interpreter services

ATTENTION: If you do not speak English, language assistance services, free of charge, are available to you. Call 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929]

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 855-3000].

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929]。

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929].

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929].

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929] 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929]:

توجه: اگر به زبان فارسی گفتگو می کنید، تسهیلات زبانی بصورت رایگان برای شما فراهم می باشد. با 1(424) 338-8000 [TTY: 1(800) 735-2929] تماس بگیرید.

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1(424) 338-8000 [телетайп: 1(800) 735-2929]